Med Dabas kan du vara säker

Taggar: ,

dabas-saker

Dabas har gått över till säkra HTTPS-protokollet. En stor fördel för er användare, då alla anslutningar och dataöverföringar är krypterade. Säkra webbplatser indikeras med ett grönt hänglås i webbläsaren. Med Dabas kan du vara säker.

Det ger även fördelar ur marknadsföringssynpunkt då sökmotorer som Google kommer att premiera innehåll från webbplatser med HTTPS, vilket innebär att all artikelinformation och produktblad som är publicerade på Dabas kommer att ha goda möjligheter till ännu bättre synlighet i sökmotorer.

Vilka ytor i Dabas använder HTTPS?

Detta är infört på hela Dabas och omfattar samtliga ytor:

 • Webbplatsen
 • Produktblad
 • Newsroom
 • Mina Sidor
 • Webservice API

Hur påverkar det användare av Dabas?

 • Alla länkar till Dabas börjar med https istället för http.
 • För all inkommande trafik som går mot de gamla http-länkarna, görs en redirect till https. Det innebär att gamla länkar fortfarande hittar rätt.
 • Men vi vill ändå ge er rådet att uppdatera alla länkar till https istället för http.

Så effektiviserar Arla hantering och publicering av artikelinformation till kunder och marknad

Arla har under året genomfört ett projekt för att automatisera publiceringen av artikelinformation till marknaden. I Dabas hittar ni nu Arlas sortiment med kvalitetssäkrad artikelinformation, produktbilder och UHM-kriterier.

”När vi startade detta projektet hade vi en målsättning om att förenkla, automatisera och säkerställa kvalitet i vår marknadsinformation ut till marknaden. Vi har nu lyckats skapa en M2M-lösning som uppfyller våra mål och låter oss integrera ett flertal tjänster och automatisera publiceringen till Dabas.”, säger Dick Due Pedersen på Arla.

arla-logo-newsletter

Kraftig ökning för fastfood 2016

Taggar: ,

Fastfood ökade kraftigt inom restaurangnäringen 2016 enligt den årliga Delfi Fastfoodguide, som nu är färdigställd. Den totala ökningen blev 6,7 procent medan den kedjerelaterade delen steg med 7,2 procent. Flera viktiga orsaker ligger bakom ökningarna. Hamburgerboomen, starka nytillkomna aktörer, kaféer och coffee shops samt utvecklingen av shop-in-shop i service- och trafikbutiker har alla bidragit till den höga tillväxten. Överlag har också kvalitén förbättrats, vilket bland annat har inneburit fler positiva omdömen. Tendensen med kraftiga ökningar för fastfood är genomgående i hela Europas restaurangnäring.

De sex grossisterna med fullsortiment har även undersökts av Delfi Fastfoodguide och de står för cirka två tredjedelar av leveranserna till restaurangmarknaden. Omsättningen 2016 uppgick till drygt 26 miljarder SEK, vilket betyder en ökning med 4,4 procent.

Delfi Fastfoodguide 2017 finns att beställa nu för omgående leverans.

Information om kommande förändring med HTTPS/SSL

Dabas kommer att gå över till det säkra HTTPS protokollet under maj månad. Det finns många fördelar med HTTPS framför HTTP. Den största fördelen är att det ger ökad säkerhet för användare, då alla anslutningar och dataöverföringar är krypterade mellan webbserver och användare. Det ger även fördelar ur marknadsföringssynpunkt då sökmotorer som Google kommer att premiera innehåll från webbplatser med HTTPS, vilket innebär att all artikelinformation och produktblad som är publicerade på Dabas kommer att ha goda möjligheter till ännu bättre synlighet i sökmotorer.

Vilka ytor i Dabas kommer detta att införas på?

Detta kommer att införas på hela Dabas och omfattar samtliga ytor:

 • Webbplatsen
 • Produktblad
 • Newsroom
 • Mina Sidor
 • Webservice API

Hur påverkar det användare av Dabas?

 • Alla länkar till Dabas kommer att börja med https istället för http.
 • För all inkommande trafik som går mot de gamla http-länkarna, kommer vi att göra en redirect till https. Det innebär att gamla länkar fortfarande kommer att hitta rätt.
 • Men vi vill ändå ge er rådet att uppdatera alla länkar till https istället för http.
 • Vi vill även be er att testa och verifiera att https fungerar i era system där ni använder information från Dabas.

Tidplan

Övergången till HTTPS är planerad att utföras 8 juni.

Upphandlingsmyndighetens Kriterieöversyn – konsekvenser för er i Dabas?

Taggar: ,

Upphandlingsmyndighetens kriterier är som bekant en viktig del i den offentliga affären och därmed en viktig del för alla leverantörer som vill göra affärer med offentlig sektor. Er information i Dabas utgör navet för dessa affärer.

Den kriterieöversyn som Upphandlingsmyndigheten arbetat med under 2016 är nu helt klar och implementerad i Dabas. Målet från Upphandlingsmyndighetens sida är att kriterierna nu skall ligga fast i många år framåt. Det finns därför all anledning för er uppgiftslämnare att nu noga gå igenom och säkerställa att era artiklar är korrekt uppmärkta.

Syftet med översynen har varit att förtydliga och sortimentsanpassa kriterierna. I översynen har flera krav bytt nivå (bas-avancerad-spjutspets) eller kravtyp (tilldelningskriterier-teknisk specifikation) vilket inneburit att kravID har versionshanterats. Alla kriterier som fått nytt versionsnummer men inte ändrat innebörd har blivit direktkonverterade till den nya versionen i Dabas. Detta är fallet för de allra flesta kriterierna.

Exempel: KravID 10900 – ”Hälsoredovisningssystem griskött” har bytt kravtyp från tilldelningskriterier till teknisk specifikaktion. Nytt kravID är därför 10900:1. Innebörden av kravet har inte förändrats och de produkter i Dabas som tidigare var taggade med 10900 blir automatiskt taggade med 10900:1.

Undantaget är nio kravId (se nedan) som ändrat innebörd på ett sätt som gör att vi inte kunnat konvertera. I de fall ni lagt in dessa kriterier sedan tidigare, så ligger de kvar med gammalt kravid, då de fortfarande kan vara av betydelse för tidigare genomförda upphandlingar som fortfarande rullar. Dock rekommenderar vi att ni så fort som möjligt går igenom dessa, tar bort det gamla och uppdaterar ert kravid till senaste versionen.

Krav ID som ej konverteras i Dabas

Antibiotikaförskrivning 10416:1 (Animalier)
Dokumenterade rutiner ska finnas – leverantörsförsäkran bör gås igenom för att säkerställa att dokumentation finns på produktionsnivå. IP grundcertifiering verifierar kravet (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10416)

Lösgående grisar 10437 (Griskött)
Kriteriet har tidigare uppfattats fel av marknaden. Två nya krav kompletterar numer detta krav och därför bör leverantörsförsäkran gås igenom. (Se kravID 11115 och 11116)
(läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10437)

Sojafritt foder 10911:1 (Lamm)
Kriteriet är inte ändrat men verifikaten är ändrade (varken Krav eller Svenskt Sigill verifierar längre kravet) vilket föranleder att man bör gå igenom och säkerställa att korrekta verifikat/leverantörsförsäkran finns. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10911)

Hälsoredovisningssystem 10903:1 (Kyckling och Kalkon)
Innefattar numer rutiner för att motverka salmonellaspridning i produktionen. Leverantörsförsäkran bör gås igenom för att säkerställa att kravet fortfarande uppfylls. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10903)

Slaktmetod kyckling och kalkon 10418:1
Strömstyrkan vid elbedövning i vattenbad är definierad i enlighet med nationella djurskyddsföreskrifter. Gå igenom och säkerställ att ni uppfyller kraven. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10418)

Produkternas spårbarhet Fisk och skaldjur 10398
Kriteriet är en skärpning (anläggningskod) och verifikatinformationen har förändrats. Gå igenom och säkerställ att ni uppfyller kraven. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10398)

Socialt ansvarsfull odling 10397:1 Spjutspets
På spjutspetsnivå: verifieras numera endast med Fairtrade, här kan verifikat behöva ses över. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10397)

Certifierad palmolja 10886 Bas och Spjutspets
Kriteriet har tidigare uppfattats fel av marknaden, kravet har förtydligats och leverantörsförsäkran bör gås igenom. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10886)

Operativa ingrepp nöt 10916:2
Tidigare 10916:1 är i Dabas automatiskt konverterat till 10916:2, men i Krav ID 10916:2 hade hänvisningen till kirurgisk kastrering och kastrering med gummiring fallit bort i samband med uppdateringen 2016-12-19. Upphandlingsmyndigheten har åtgärdat felet genom att versionshantera kravet, nytt krav ID är 10916:3 med datum 2017-04-04. Kravet kommer fortsatt att förhindra att kastrering utan lokal bedövning och kastrering med gummiring används. Dabas har dock inte getts tillåtelse att per automatik konvertera från 10916:2 till 10916:3 (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/1091623)

Information om ursprung
För er som var väldigt tidiga med att lägga in ”Information om ursprung”, dvs innan varje kriterium fått ett specifikt kravid, så måste dessa också ses över. ”Information om ursprung” har nämligen delats upp beroende på om det rör ”enkla produkter” eller ”sammansatta produkter”.
Enkla produkter har fått kravid 11010 (se www.upphandlingsmyndigheten.se/11010).
Sammansatta produkter kött har kravid 10414 (se www.upphandlingsmyndigheten.se/10414)
Sammansatta produkter mjölk och ägg har kravid 10889 (se www.upphandlingsmyndigheten.se/10889)
Sammansatta produkter Vegetabilier har kravid 10372 (se www.upphandlingsmyndigheten.se/10372)

I tillägg kan vi nämna att 10 kravID tillkommit och 12 har försvunnit:

10 kravID har tillkommit i Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek

 • Produkternas spårbarhet – sammansatta produkter fisk & skaldjur, 11112
 • Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113
 • Efterskördsbehandling – frukt, 11114
 • Delvis lösgående grisar, 11115
 • Delvis lösgående grisar och begränsad rörelsefrihet, 11116
 • Vete odlat med BAT-gödsel, 11125
 • Miljömässigt ansvarsfull odling – kaffe, 11126
 • Ekologisk vara – tillägg kaffe, kakao, socker, 11127
 • Ekologisk vara – tillägg frukt & grönt, 11128
 • Ekologisk vara – tillägg vildfångad fisk & skaldjur, 11138

12 kravID har tagits bort ur Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek

 • Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, 10425
 • Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, 10382
 • Sojainblandning i foder, 10888
 • EU-ekologisk vara – kalkon, 11011
 • Sojainblandning i foder, 10908
 • Sojainblandning i foder, 10915
 • Salmonellafri produkt, 10890
 • EU-ekologisk vara – mjölk kaffeautomater, 10411
 • Hållbar ekologisk produktion av socker, 10654
 • Ekologiskt eller socialt ansvarsfull producerade varor till kaffeautomater, 10368
 • Salmonellafrihet, 10415

Alla förändringar och mer information finns att hämta på upphandlingsmyndighetens livsmedelssidor och kopplat till varje produktgrupp i kriteriebiblioteket.

För detaljer kring kriterierna och dess innebörd, hänvisar vi till Upphandlingsmyndigheten (Läs på www.upphandlingsmyndigheten.se eller via telefon 08-586 21 701. Notera också att vi i Dabas hjälp länkar in direkt mot respektive kriterie).

Har ni frågor kring hur ni bäst uppdaterar desamma i Dabas, så tveka inte att höra av er till oss! Som vanligt når ni oss på info@delfi.se eller 08-52 22 43 00.

Gör som Oatly – Skicka din artikelinformation till Danmark

Taggar: , , ,

En stor nyhet för alla er som gör affärer med våra nordiska grannländer. Nu gör Dabas det möjligt att skicka artikelinformation till kunder i både Finland och Danmark.

”Det har blivit smidigt att kunna skicka artikelinformation även till Danmark och Finland via Dabas. De kommande möjligheterna med koppling till ännu fler marknader är väldigt spännande och passar oss, då vi befinner oss i en expansiv fas med ökad internationell handel. För Oatly är det perfekt att ha all information samlad i ett system och hos Dabas får man dessutom alltid snabb och förstklassig hjälp om man har några frågor eller funderingar”, säger Helén Westin på Oatly.

Gör som Michaud Nordic Distribution – Skicka din artikelinformation till Finland

Taggar: , , ,

En stor nyhet för alla er som gör affärer med våra nordiska grannländer. Nu gör Dabas det möjligt att skicka artikelinformation till kunder i både Finland och Danmark.

”Tack vare att vi nu kan hantera våra artiklar och skicka information till våra kunder även i Finland & Danmark, så sparar vi både tid och pengar. Fördelen är att kunna samla & hantera allt i ett och samma system, som dessutom är lättförståeligt och enkelt att jobba i”, säger Maria Svensson på Michaud Nordic Distribution.

Med Dabas öppnar du nu upp Norden för din artikelinformation

En stor nyhet för alla er som gör affärer med våra nordiska grannländer. Nu gör Dabas det möjligt att skicka artikelinformation till kunder i både Finland och Danmark.

Grunden i artikelinformationen är densamma i våra länder, men lokala skillnader finns. I både Finland och Danmark används termer som inte används i Sverige, och artikelbenämning, ingrediensförteckningar och hyllkantskvitton skall anges i lokala språken. Allt detta finns det nu stöd för att lägga in på era artiklar i Dabas.

Vill du ha hjälp med att skicka er artikelinformation till era kunder i Danmark och Finland, är du alltid välkommen att kontakta Dabasteamet.