Artiklar taggade ‘upphandlingsmyndigheten’

Reviderade hållbarhetskriterier för kyckling och kalkon

Upphandlingsmyndigheten har reviderat hållbarhetskriterierna för produktgruppen kyckling och kalkon. Det innebär både uppdaterade och helt nya kriterier som gör det möjligt för offentlig sektor att ställa tuffare krav på minskad antibiotikaanvändning vid upphandling av livsmedel.

Arbetet med att se över kriterierna har genomförts i nära samråd med en expertgrupp som består av upphandlare, leverantörer, branschorganisationer och expertmyndigheter.

Nya kriterier för antibiotika

Nya kriterier för antibiotika finns på flera nivåer. På basnivå krävs, förutom att antibiotika endast ska användas till sjuka djur, en handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning. På avancerad nivå och spjutspetsnivå anges dessutom en maximal nivå för användning av antibiotika.

Andra nyheter är att i kriteriet för hälsoredovisningssystem har högsta tillåtna beläggningsgrad i kyckling- och kalkonstallar integrerats för att ge en tydligare koppling mellan flera parametrar för djurvälfärd. Enskilda kriterier för beläggningsgrad inom både kyckling och kalkon kvarstår på basnivå efter insamlade externa synpunkter. Kriteriet för bedövning vid slakt av fjäderfä inkluderar nu även slakt som sker med koldioxid eller inerta gaser.

Uppdaterad mall för leverantörsförsäkran

Leverantörer av kyckling och kalkon kan visa vilka kriterier de uppfyller och vilka bevis de har genom den mall för leverantörsförsäkran som har uppdaterats med de nya kriterierna.

Läs mer hos Upphandlingsmyndigheten

Välkommen på kriterieworkshop om livsmedelsupphandling!

Kriterieworkshopen vänder sig till dig som är säljare av livsmedel inom offentlig sektor, leverantör, förädlare, importör och/eller producent.
Du får information om hur offentlig verksamhet tänker strategiskt i livsmedelsupphandling, hur hållbarhetskriterier fungerar och vad som är på gång på Upphandlingsmyndigheten.
Dessutom får du workshoppa kring konkreta upphandlings-case samt möjlighet att lyfta dina specifika utmaningar inom livsmedelsupphandling.

Var: Upphandlingsmyndigheten, Svetsarvägen 10 Solna, 5 trappor
När: 25 januari 9.30-14.00

Se agenda och anmäl dig här

Bifoga gärna inbjudan om du vet någon som kan vara intresserad, först till kvarn!

Varmt välkommen!

Livsmedelsteamet
Eva Edin
Helena Robling
Monica Sihlén
Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndighetens Kriterieöversyn – konsekvenser för er i Dabas?

Taggar: ,

Upphandlingsmyndighetens kriterier är som bekant en viktig del i den offentliga affären och därmed en viktig del för alla leverantörer som vill göra affärer med offentlig sektor. Er information i Dabas utgör navet för dessa affärer.

Den kriterieöversyn som Upphandlingsmyndigheten arbetat med under 2016 är nu helt klar och implementerad i Dabas. Målet från Upphandlingsmyndighetens sida är att kriterierna nu skall ligga fast i många år framåt. Det finns därför all anledning för er uppgiftslämnare att nu noga gå igenom och säkerställa att era artiklar är korrekt uppmärkta.

Syftet med översynen har varit att förtydliga och sortimentsanpassa kriterierna. I översynen har flera krav bytt nivå (bas-avancerad-spjutspets) eller kravtyp (tilldelningskriterier-teknisk specifikation) vilket inneburit att kravID har versionshanterats. Alla kriterier som fått nytt versionsnummer men inte ändrat innebörd har blivit direktkonverterade till den nya versionen i Dabas. Detta är fallet för de allra flesta kriterierna.

Exempel: KravID 10900 – ”Hälsoredovisningssystem griskött” har bytt kravtyp från tilldelningskriterier till teknisk specifikaktion. Nytt kravID är därför 10900:1. Innebörden av kravet har inte förändrats och de produkter i Dabas som tidigare var taggade med 10900 blir automatiskt taggade med 10900:1.

Undantaget är nio kravId (se nedan) som ändrat innebörd på ett sätt som gör att vi inte kunnat konvertera. I de fall ni lagt in dessa kriterier sedan tidigare, så ligger de kvar med gammalt kravid, då de fortfarande kan vara av betydelse för tidigare genomförda upphandlingar som fortfarande rullar. Dock rekommenderar vi att ni så fort som möjligt går igenom dessa, tar bort det gamla och uppdaterar ert kravid till senaste versionen.

Krav ID som ej konverteras i Dabas

Antibiotikaförskrivning 10416:1 (Animalier)
Dokumenterade rutiner ska finnas – leverantörsförsäkran bör gås igenom för att säkerställa att dokumentation finns på produktionsnivå. IP grundcertifiering verifierar kravet (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10416)

Lösgående grisar 10437 (Griskött)
Kriteriet har tidigare uppfattats fel av marknaden. Två nya krav kompletterar numer detta krav och därför bör leverantörsförsäkran gås igenom. (Se kravID 11115 och 11116)
(läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10437)

Sojafritt foder 10911:1 (Lamm)
Kriteriet är inte ändrat men verifikaten är ändrade (varken Krav eller Svenskt Sigill verifierar längre kravet) vilket föranleder att man bör gå igenom och säkerställa att korrekta verifikat/leverantörsförsäkran finns. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10911)

Hälsoredovisningssystem 10903:1 (Kyckling och Kalkon)
Innefattar numer rutiner för att motverka salmonellaspridning i produktionen. Leverantörsförsäkran bör gås igenom för att säkerställa att kravet fortfarande uppfylls. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10903)

Slaktmetod kyckling och kalkon 10418:1
Strömstyrkan vid elbedövning i vattenbad är definierad i enlighet med nationella djurskyddsföreskrifter. Gå igenom och säkerställ att ni uppfyller kraven. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10418)

Produkternas spårbarhet Fisk och skaldjur 10398
Kriteriet är en skärpning (anläggningskod) och verifikatinformationen har förändrats. Gå igenom och säkerställ att ni uppfyller kraven. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10398)

Socialt ansvarsfull odling 10397:1 Spjutspets
På spjutspetsnivå: verifieras numera endast med Fairtrade, här kan verifikat behöva ses över. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10397)

Certifierad palmolja 10886 Bas och Spjutspets
Kriteriet har tidigare uppfattats fel av marknaden, kravet har förtydligats och leverantörsförsäkran bör gås igenom. (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/10886)

Operativa ingrepp nöt 10916:2
Tidigare 10916:1 är i Dabas automatiskt konverterat till 10916:2, men i Krav ID 10916:2 hade hänvisningen till kirurgisk kastrering och kastrering med gummiring fallit bort i samband med uppdateringen 2016-12-19. Upphandlingsmyndigheten har åtgärdat felet genom att versionshantera kravet, nytt krav ID är 10916:3 med datum 2017-04-04. Kravet kommer fortsatt att förhindra att kastrering utan lokal bedövning och kastrering med gummiring används. Dabas har dock inte getts tillåtelse att per automatik konvertera från 10916:2 till 10916:3 (läs mer www.upphandlingsmyndigheten.se/1091623)

Information om ursprung
För er som var väldigt tidiga med att lägga in ”Information om ursprung”, dvs innan varje kriterium fått ett specifikt kravid, så måste dessa också ses över. ”Information om ursprung” har nämligen delats upp beroende på om det rör ”enkla produkter” eller ”sammansatta produkter”.
Enkla produkter har fått kravid 11010 (se www.upphandlingsmyndigheten.se/11010).
Sammansatta produkter kött har kravid 10414 (se www.upphandlingsmyndigheten.se/10414)
Sammansatta produkter mjölk och ägg har kravid 10889 (se www.upphandlingsmyndigheten.se/10889)
Sammansatta produkter Vegetabilier har kravid 10372 (se www.upphandlingsmyndigheten.se/10372)

I tillägg kan vi nämna att 10 kravID tillkommit och 12 har försvunnit:

10 kravID har tillkommit i Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek

 • Produkternas spårbarhet – sammansatta produkter fisk & skaldjur, 11112
 • Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113
 • Efterskördsbehandling – frukt, 11114
 • Delvis lösgående grisar, 11115
 • Delvis lösgående grisar och begränsad rörelsefrihet, 11116
 • Vete odlat med BAT-gödsel, 11125
 • Miljömässigt ansvarsfull odling – kaffe, 11126
 • Ekologisk vara – tillägg kaffe, kakao, socker, 11127
 • Ekologisk vara – tillägg frukt & grönt, 11128
 • Ekologisk vara – tillägg vildfångad fisk & skaldjur, 11138

12 kravID har tagits bort ur Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek

 • Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, 10425
 • Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, 10382
 • Sojainblandning i foder, 10888
 • EU-ekologisk vara – kalkon, 11011
 • Sojainblandning i foder, 10908
 • Sojainblandning i foder, 10915
 • Salmonellafri produkt, 10890
 • EU-ekologisk vara – mjölk kaffeautomater, 10411
 • Hållbar ekologisk produktion av socker, 10654
 • Ekologiskt eller socialt ansvarsfull producerade varor till kaffeautomater, 10368
 • Salmonellafrihet, 10415

Alla förändringar och mer information finns att hämta på upphandlingsmyndighetens livsmedelssidor och kopplat till varje produktgrupp i kriteriebiblioteket.

För detaljer kring kriterierna och dess innebörd, hänvisar vi till Upphandlingsmyndigheten (Läs på www.upphandlingsmyndigheten.se eller via telefon 08-586 21 701. Notera också att vi i Dabas hjälp länkar in direkt mot respektive kriterie).

Har ni frågor kring hur ni bäst uppdaterar desamma i Dabas, så tveka inte att höra av er till oss! Som vanligt når ni oss på info@delfi.se eller 08-52 22 43 00.

Så använder du Dabas som verktyg för marknadsanalys och upphandling

Taggar: , ,

Inför en livsmedelsupphandling ställs du inför många val kring vilka hållbarhetskriterier du ska ställa. Genom att först göra marknadsanalys i Dabas får du värdefull kunskap. Hur stort marknadsutbud uppfyller mina krav? Och kan en viss kravställning vara alltför begränsande på tillgång?
Med den nya sökmotorn i Dabas har du möjlighet att söka brett på produktgrupp, eller väldigt specifikt på vissa UHM-kriterier och se produkterna på marknaden.

Upphandlingsmyndigheten uppdaterar hållbarhetskriterier för livsmedel

Nu är uppdateringen av livsmedelskriterierna slutförd. Har ditt företag redan taggat vilka hållbarhetskriterier som uppfylls av era artiklar kommer Dabas att uppdatera era artiklar automatiskt för de kriterier som inte ändrar innebörd. Trots det kan tyvärr uppdateringen av kriterierna ta tid i anspråk för er organisation då leverantörsförsäkran bör ses över för vissa kriterier. Syftet med uppdateringen är att förtydliga för både säljar-och köparsidan i den offentliga affären. I förlängningen är uppdateringen tänkt att öka konkurrensen för de ansvarsfulla företag som bidrar till att öka hållbarheten i den offentliga sektorns livsmedelskonsumtion.

Kopplat till varje produktgrupp finner du på upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek information om vilka förändringar som har skett:

 • Nya kriterier och kriterier som har nya KravID
 • Kriterier som fått nytt versionsnummer
 • Kriterier som förtydligats
 • Kriterier som tagits bort
 • Viktig information om verifikat

Mer information om kriterieuppdateringen finns på upphandlingsmyndighetens hemsida.